Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Τι είναι οι ψυχομετρικές δοκιμασίες;

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες αποτελούν σταθμισμένες τεχνικές μέτρησης των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας ενός ατόμου που στοχεύουν στη σύγκριση των επιδόσεών του με τις μέσες επιδόσεις του πληθυσμού στον οποίο ανήκει. Η επίδοση σε κάποια ψυχομετρική δοκιμασία χρησιμοποιείται ως βάση αναφοράς για τη μελλοντική συμπεριφορά του ατόμου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και συνεισφέρει στη διάγνωση ψυχολογικών, νοητικών, μαθησιακών ή άλλων προβλημάτων.

Υπάρχει μία πληθώρα ψυχομετρικών δοκιμασιών, οι οποίες διαφέρουν ως προς τη μορφή, τον τύπο, το περιεχόμενο και το σκοπό τους. Οι δοκιμασίες αυτές αξιοποιούν γνώση που πηγάζει από διεπιστημονική έρευνα, η οποία αφορά τη φυσιολογία του ανθρώπου, το συναίσθημα, τους πρωτογενείς και τους δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας, και την κοινωνιολογία. Τα εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ που χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές του κέντρου «λόγος» είναι σταθμισμένα με βάση την ελληνική πραγματικότητα και προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας της Ελλάδας. Στηρίζονται σε διεθνώς εδραιωμένες θεωρίες και στη διεθνή βιβλιογραφία.

 

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης των ψυχομετρικών δοκιμασιών;

Κατά τη χορήγηση αυτών των τεστ, απαιτείται μία διαδικασία με στόχο τον εντοπισμό πιθανών δυσκολιών σε γνωστικό επίπεδο, αλλά και την ολοκληρωμένη κατανόηση της γενικής ψυχολογικής κατάστασης του εξεταζομένου. Για τη διερεύνηση της συνολικής συναισθηματικής και πνευματικής συγκρότησης δίνεται έμφαση όχι μόνο στο τεστ, αλλά και στην ψυχολογική συνέντευξη με τον εξεταζόμενο. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το παιδί και τον έφηβο, λαμβάνεται υπόψη το αναπτυξιακό και ψυχολογικό ιστορικό, αφού προηγηθεί συνέντευξη με τους γονείς. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την αναλυτική ενημέρωση των γονέων, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την παραπομπή του παιδιού/εφήβου σε άλλους ειδικούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, προτείνεται επαναξιολόγηση μετά από κάποιο διάστημα για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης του παιδιού/εφήβου και το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής παρέμβασης.

Πότε χρησιμοποιούμε τις ψυχομετρικές δοκιμασίες;

Ενδεικτικά, οι ψυχομετρικές δοκιμασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • αξιολόγηση νοητικών ικανοτήτων παιδιού ή εφήβου
  • εντοπισμός ατομικών κλίσεων και αδυναμιών
  • υπόνοια για μαθησιακές δυσκολίες, όπως λ.χ. δυσλεξία
  • προβλήματα στον προφορικό ή/και τον γραπτό λόγο
  • έλλειψη συγκέντρωσης και μειωμένη προσοχή
  • θέματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, άγχος κ.ά.)
  • αξιολόγηση των δυναμικών της προσωπικότητας και της αλληλεπίδρασης μεμονωμένων χαρακτηριστικών αυτής
  • επαναξιολόγηση περιστατικού.